İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Gülsüm Çalışır

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü içerisinde Reklamcılık ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Kişilerarası İletişim ve Araştırma Yöntemleri olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bu alandan mezun olan öğrencilerimiz, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, siyasal ve kurumsal danışmanlık şirketlerinde, medya planlama ve satın alma şirketlerinde, sivil toplum örgütlerinde, ajanslarda ve sektördeki tüm şirketlerde halkla ilişkiler uzmanı, kuumsal iletişim uzmanı, medya ilişkileri uzmanı ve marka yönetici olarak çalışabilirler. Halkla ilişkiler bölümü her biri 14 hafta olan 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir bölümdür. Bölümümüz TS-1 puan türünden öğrenci almaktadır.

  • Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
  • Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
  • Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
  • Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Gülsüm Çalışır Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı gulsumcalisir@gumushane.edu.tr 2520 / 2151
Doç. Dr. Gülsüm Çalışır Halkla İlişkiler Anabilim Dalı gulsumcalisir@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Hüseyin Özarslan Halkla İlişkiler Anabilim Dalı ozarslan@gumushane.edu.tr 2460
Dr. Öğr. Üyesi Ersin Diker Halkla İlişkiler Anabilim Dalı ersindiker@gumushane.edu.tr 2462
Öğr. Gör. İhsan Türkal Halkla İlişkiler Anabilim Dalı ihsanturkal@gumushane.edu.tr 2419
Öğr. Gör. Fatma Dilek Diker Halkla İlişkiler Anabilim Dalı fddiker@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Neva Doğan Halkla İlişkiler Anabilim Dalı neva@gumushane.edu.tr 2407
Arş. Gör. Fatih Aksoy Halkla İlişkiler Anabilim Dalı fatih.aksoy@gumushane.edu.tr 2455
Arş. Gör. Tuğçe Aydoğan Kılıç Halkla İlişkiler Anabilim Dalı tugceaydogan@gumushane.edu.tr 2452
Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gez Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı kaangez@gumushane.edu.tr 2406
Arş. Gör. Yelda Ülker Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı yulker@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Günay Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı akifgunay@gumushane.edu.tr 2516
Arş. Gör. Gülen Sönmez Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı gulen.sonmez@gumushane.edu.tr

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

Misyon

Halkla ilişkiler disiplininin gerektirdiği teorik bilgiyle donanmış, meslek etik ilkelerine uygun hareket eden, kişisel ve kişilerarası iletişimde etkin, çalışma hayatının gerektirdiği bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan yenilikçi,  yaratıcı ve fark yaratan özelliklere sahip iletişim uzmanları yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ortamda halkla ilişkiler alanında öncül kabul edilen; küresel dünyanın gerektirdiği üretken, yenilikçi, öncü ve etik değerleri önemseyen; bilim, toplum ve iş alanına fayda sağlayan bir bölüm olmaktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kalite Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR

Dr. Öğr. Üyesi Ersin DİKER

Dr. Öğr. Üyesi Kaan GEZ

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

Her yarıyıl başlaması ile birlikte, bölüm kalite kurulu toplanır:

Eğitim ve öğretimdeki mevcut durumun saptanır ve bir önceki yıl bölüm kalite kurulu tarafından uygulamaya geçirilmiş faaliyetler incelenir.
Saptanan bulgular üzerinden kalitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için öneriler bölüm kuruluna yazılı olarak sunulur.
Bu öneriler bölüm kurul gündemine alınır ve tartışılır. 
Eğitim-öğretim kalitesini iyileştirecek ve geliştirecek olan öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçirilir.

Bölümün Dış Paydaş Seçme Kriteri

Türkiye’de Halkla İlişkiler alanının kuruluş aşamasına katkı sağlayan öncü isimlerin paradigmaları dikkate alınarak, teorik eğitim müfredatı oluşturulmaktadır.

Sektörde öncü kabul edilen ajans, şirket, medya ve kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler faaliyetleri göz önünde bulundurularak, eğitim müfredatının uygulama kısmı oluşturulmaktadır.

Bölüm performans değerlendirme ölçütleri: 

1) Eğitim:Mezunlarının istihdam oranı.

2) Bilimsel Yayın:Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma sayısı, yayınların atıf sayıları.

Not:  Bilimsel yayın ve atıflar ile ilgili bilgiler birim faaliyet raporlarında yer almaktadır. 

Bölüm Performans Hedefleri

EXCELL olarak ekli dosyada sunulmuştur.

AKADEMİK

Bölüm akademik personel planlaması

Planlama, ‘Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’ çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

Pdf olarak eklenecektir. Dosya içerisinde yer almaktadır.

Akademik personelin mesleki gelişim imkanları

Akademik personelin gelişimi için yurt içi ve yurt dışı programlara (post doktora vb.) katılımı desteklenmektedir.

Halkla İlişkiler alanında özgün çalışmalar ortaya konulması amacıyla personelin yurt içi ve yurt dışı konferans, sempozyum, kongre, seminer vb. katılımı teşvik edilmektedir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından bölüm için gerekli olan puanı almak. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olan öğrenciler bölüme kabul edilmektedir.

Öğrenci mezuniyet koşulları

Halkla İlişkiler alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 

a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 

b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, 

c) Eğitim-öğretim programının özelliklerine göre öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarmasını sağlamak için ilgili yönetim kurulunun uygunluğunu kabul ettiği resmi veya özel sektör kuruluşlarında staj yapmak.

Bölüm Öğrenci Sayıları: 

Toplam: 725 Kadın: 358 Erkek: 367

 

Mezunların istihdam olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunları;

-Kamu kuruluşları ve özel sektörün iletişim ile ilgili departmanlarında görev alma imkanına sahiptir.

- Turizm, eğitim, sağlık, medya gibi hemen hemen her sektörün içerisinde iletişim ihtiyacına cevap verecek pozisyonda çalışma şansı bulmaktadır. 

- İletişim uzmanı, reklam ve halkla ilişkiler sorumlusu, kurumsal iletişim sorumlusu, marka yöneticisi, pazarlama iletişimi koordinatörü gibi unvanları ile çalışabilmektedir.

- Aynı zamanda reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında dijital pazarlama, medya ilişkileri yönetimi, etkinlik yönetimi gibi alanlarda sektöre dışarıdan pazarlama ve tanıtım destek veren birimlerde çalışabilmektedir. 

- Özel sektör dışında kamu kuruluşlarında ve STK’larda da yer alan iletişim birimlerinde çalışma şansı bulabilmektedir.

- 2018 Temmuz ayında alınan karara göre artık bölümümüz mezunları kaymakam da olabilmektedirler.

Bölümde Eğitim Öğretim Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 4 farklı ortamda gerçekleşmektedir. Bunlar:

Sınıf ortamında, alanla ilgili derslerde teorik bilgiler verilmektedir.
Laboratuvar ortamında bilgisayar uygulamaları dersler (Web Yayıncılığı, Grafik Tasarım, İletişim Birimlerinde Uygulamalı İstatistik Teknikleri vb.) verilmektedir.
Medya merkezinde yer alan halkla ilişkiler birimleri ( Ajans, İletişim ve Organizasyon, Sosyal Sorumluluk ve Proje Yönetimi) sayesinde uygulama ortamında teorik alınan dersler gerçekleştirilmektedir.
Teorik ve uygulamalı dersler staj aracılığıyla sektör hayatında deneyimlenmektedir.

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü güncel müfredatı pdf olarak ekli dosyada yer almaktadır.

Program Öğrenme Çıktıları: 

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Konusunda Genel Teorik Bilgiye Sahip Olmak

2 İletişim Donanımı Elde Etmek

3 Hedef Kitle Psikolojisini Analiz Edebilme Yetkinliğine Sahip Olmak

5 İçerisinde Yaşadığı Toplumu Tanımak

6 Bilgi İletişim Teknolojilerini Etkin Kullanmak.

7 İkna Edici İletişim Becerilerine Sahip Olmak

9 Halkla İlişkiler Uygulamalarını Bilmek

10 Halkla İlişkiler Sektörünün İşleyişi Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 3 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi

b) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.)

c) Staj

Değişim Programlarına Katılım İmkanları

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler.

Bölüm Akademisyenleri Tarafından Yürütülen Birim Danışmanlık Faaliyetleri

Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Gülsüm Çalışır

Farabi Koordinatörü: Öğr. Gör. İhsan Türkal

Mevlana Koordinatörü: Öğr. Gör. M. Akif Günay

Staj Komisyon Bşk.: Doç. Dr. Gülsüm Çalışır

İletişim ve Organizasyon Birimi: Dr. Öğr. Üyesi Kaaz Gez

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ajansı: Arş. Gör. Tuğçe Aydoğan Kılıç

Sosyal Sorumluluk ve Proje Birimi: Arş. Gör. Fatih Aksoy

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0 2
HİT 101 İletişim Bilimine Giriş 3+0 5
HİT 103 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar 3+0 5