Yayın İlkeleri

 

GİFHABER GAZETESİ HABER YAZMA VE YAYINLAMA TEMEL HAK VE İLKELERİ

Madde-1:Gazetecilikte temel işlev, gerçekleri çarpıtmadan, abartmadan, sansürlemeden, hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan, objektif bir biçimde kamuoyuna iletmektir.

Madde-2: Gazeteci, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar; gazetenin ya da gazetecinin itibarını sarsacak türden bir faaliyet ve organizasyon içinde olamaz.

Madde-3: Habere konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan meslek etik ve geleneklerine  aykırı hiçbir hediye, maddi çıkar ve ayrıcalık kabul edilmez.       

Madde-4: Doğrudan haberin unsuru olmadığı sürece hiç kimse cinsel kimliği, dili, dinî inancı veya inançsızlığı, ırkı, milliyeti, meslek grubu, toplumsal sınıfı ve fizikî engelleri ile tanımlanamaz; bunlara ilişkin olarak küçümsenip aşağılanamaz.

Madde-5: Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; demokrasi ve insan haklarına aykırı, şiddeti, kini ve düşmanlığı kışkırtıcı; dinî duyguları rencide edici haber yapılamaz.

Madde-6: Herhangi bir haber, mevcut bütün imkânlarla araştırılıp ve bundan ne sonuç alındığı belirtilerek veya doğruluğundan emin olunarak yayınlanır.

Madde-7: İlgilinin rızası veya kamu yararının gerektirdiği durumlar dışında kişilerin özel yaşamı hiçbir şekilde habere konu edilemez.

Madde-8: Gizli kamera kullanmak, gizli veya izinsiz ses kaydı yapmak, elektronik postaları izlemek, bilgisayara ve özel mülke izinsiz girmek de dâhil olmak üzere, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber yapılamaz.

Madde-9:Haber kaynağının gizliliğine azami saygı ve titizlik gösterilir. Haberci, kaynağını açıklamama yasal hakkına sahiptir.

Madde-10: Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasıyla ilgili süreçlerde adil olunması, gerçeğe bağlı kalınarak haberin özünün bozulmaması, haberin içeriğiyle örtüşmeyen başlıklar kullanılmaması şarttır.

Madde-11: Demeç ya da alıntılarda kişinin yanlış anlaşılmasına ya da gülünç duruma düşürülmesine neden olacak niteleme, özetleme ve değişiklik yapılamaz.

Madde-12: Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, bireyler, topluluklar ve uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici haber yapılamaz

Madde-13: Kamusal kimliği olmayan kişilerin fotoğraf ve görüntüleri, haber değeri ve kamu yararı söz konusu olmadığı müddetçe, izinsiz çekilemez ve yayınlanamaz.

Madde-14:İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir. Haber veya yazının unsurlarından olmadığı sürece şirketler ile ticarî ürünlerin isim ve markası kullanılamaz. İlân - reklâm kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye ile haber yapılmaz.

Madde-15:GİFHABERgazetesi çalışanları, sosyal medyada da mesleki ve kurumsal kimliklerini unutmaz, kurumun itibarını zedeleyecek ve saygınlıklarına gölge düşürecek davranışlardan kaçınır. Yetkilendirilmedikçe çalıştığı kurum adına açıklama yapmaz, iç işleyişe ilişkin bilgileri paylaşmaz.

Madde-16:GİFHABER gazetesi çalışanları dürüstlük, doğruluk başta olmak üzere geleneksel mesleki kurallar ve etik ilkelere dijital mecrada da dikkat eder. Gazete çalışanları, milliyet, ırk, cinsiyet, dil, din, mezhep, sınıf ve inanç ayrımcılığı, savaş kışkırtıcılığı yapmaz, şiddet ve nefreti körüklemekten kaçınır ve bu yönde içerik yayınlamaz.

Madde-17:GİFHABER gazetesi çalışanları, sosyal paylaşım ağlarında da kendisiyle ilgili yanıltıcı bilgi vermeme yükümlülüğünü göz ardı etmez ve bu konuda şeffaf olur. Kişisel hesap açarken takma isimle takipçilerini ve sosyal ağını yanıltmaz, çalıştığı yayın kuruluşunu ve görevini belirtir.

Madde-18: GİFHABERgazetesi çalışanları sosyal medyayı haber alma aracı olarak kullanır. Dijital mecradan öğrendiği her bilgiyi, önce doğrulatır, ondan sonra kullanır.  Dijital alandan edinilen bilginin kaynağı da kontrol edilir; yayım için onay alınır; haber yazılırken o site, hesap, blog ya da tweetin adresi de verilir.

Madde-19: GİFHABER gazetesi çalışanları, elde ettiği haber, bilgi, fotoğraf ve görüntü gibi içerikleri sadece çalışanı oldukları yayın kuruluşuna verir. Bütün bu içerik, ancak çalışanı oldukları yayın kuruluşunda yayımlandıktan sonra ya da yöneticisinin izniyle herhangi bir medyada paylaşılabilir. Ancak manipülasyon yapılmamalı, kişi ya da kurumlar, teyit edilmemiş bilgilerle zan altında bırakılmamalıdır

GÜVEN

GİFHABERgazetesi çalışanlarının en önemli amacı, tavırlarıyla toplumun, haberleriyle de okurlarının güvenini kazanmaktır.  

BAĞIMSIZLIK

GİFHABERgazetesi çalışanları ve yöneticileri, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar;  gazetenin itibarını sarsacak tarzda bir faaliyet ve organizasyon içinde olmaz, bağımsızlığına gölge düşürecek çıkar çatışması durumlarından uzak durur.

DOĞRULUK VE GERÇEKLİK     

GİFHABERgazetesinde yayınlanan haberlerin temel işlevi; gerçekleri bozmadan, abartmadan, sansürlemeden, hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan, objektif bir biçimde kamuoyuna iletmektir.

TARAFSIZLIK, ÇOĞULCULUK VE HAKKANİYET    

GİFHABERgazetesi çalışanları, bir düşünceyi, tutumu, davranışı savunan ya da karşı çıkan görüşleri ve kanıtları değerlendirirken açık görüşlü ve önyargısız olmayı hedefler. Farklı görüş, düşünce, tutum ve davranışlar karşısında hakkaniyetle davranır, empati kurar.

TOPLUM DEĞERLERİNE UYUM

GİFHABER,düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; temel insan haklarına aykırı; şiddeti, zorbalığı, kini ve düşmanlığı kışkırtıcı; bireyler, topluluklar ve uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici, dini inanç ve duyguları rencide edici yayınlardan kaçınır.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK       

GİFHABER,bünyesinde yürütülen her türlü faaliyet için okurlarına hesap vermekle yükümlüdür. GİFHABER,hatalarını kabul edip bunları en hızlı şekilde düzeltme önceliğine sahiptir.

KURUMSAL SAYGINLIK

GİFHABER,“toplumun saygısını kazanmak istiyorsak, önce biz kendimize, kurumumuza ve çalışma arkadaşlarımıza saygı duymalıyız” öngörüsünü kabul etmekte ve buna göre hareket etmektedir. Dolayısıyla GİFHABER’in her düzeydeki çalışanı,  çalışma arkadaşlarının saygınlığına gölge düşürecek, itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmaya özen gösterir.

 

Arş.Gör. Esra DUDU

GİFHABER SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: iletisim@gumushane.edu.tr Telefon: 0456 233 75 97 Faks: 0456 233 75 53