İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Gülsüm Çalışır

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü; Halkla İlişkiler, Kişilerarası İletişim, Araştırma Yöntemleri ile Reklamcılık ve Tanıtım olmak üzere dört anabilim dalından oluşmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü İletişim Fakültesinin öğretim hayatına başlayan ilk bölümüdür. 2009 yılından itibaren öğrenci alan ve mezun veren bir bölümdür. Her yıl tercih edilme oranı artan bölümümüzde öğrenci doluluk oranı % 100’ün üzerine çıkmaktadır.

Halkla ilişkiler bölümü, her biri 14 hafta olan 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir bölümdür. Bölümümüz TS-1 puan türünden öğrenci almaktadır.

4 yıllık eğitim öğretim döneminde 6’ıncı yarıyıl sonunda öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde staj yaparak, adı geçen döneme kadar aldıkları eğitim öğretimi uygulamalı olarak gerçekleştirme fırsatı yakalamaktadır.

Bölümümüzde Erasmus öğretim hareketliliği, Farabi ve Mevlana değişim programları uygulanmaktadır.

Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Programın amacı, Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz hem farklı ülkelerdeki üniversitelerde verilen eğitim olanaklarından faydalanmakta hem de farklı kültürleri gözlemleyerek kişisel bilgi, deneyim ve kültürlerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini sağlamak üzere oluşturulan Farabi Değişim Programının temel amacı, yükseköğretimde etkileşimi ve öğrenci/öğretim üyesi hareketliliğini artırmaktır. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde uygulanabilen program, öğrenci ve öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süreyle farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretimlerini sürdürmelerine olanak sağlamaktadır. Farabi Değişim Programı kapsamında programa dahil olan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır. Farabi Değişim Programı’na katılım sağlayan öğretim üyeleri ve öğrenciler farklı bir akademik çevrede bulunarak eğitsel faaliyetlerini geliştirme, sosyal çevrelerini genişletme ve kariyer planlarını ilerletme imkanına sahip olmaktadırlar. Konuya ilişkin daha fazla bilgi gerek Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde yer alan Farabi Değişim Programı internet sayfasından farabi.gumushane.edu.tr gerekse YÖK Farabi Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan farabi.yok.gov.tr internet sayfasından edinilebilir.

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Mevlana Değişim Programı, programa katılan ülkeleri yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek; yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak; kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamak gibi amaçları kapsar. Mevlana Değişim Programı küresel yükseköğretim vizyonunun önemli bir aracı olarak işlevsellik gösterir. Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl; öğretim elemanları ise bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay faydalanabilir. Mevlana Değişim Programıyla hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının farklı coğrafyalarda ve kültürlerde bulunma imkânına sahip olması daha geniş ve derin bir perspektif kazanılması açısından önem arz etmektedir. Mevlana Değişim Programıyla ilgili daha geniş bilgiye https://mevlana.yok.gov.tr/  ve http://mevlana.gumushane.edu.tr/tr/ linklerinden ulaşılabilir.

Bölümümüzde ayrıca öğrencilerimiz eğitimlerine devam ederken gerekli şartları sağlamaları durumunda bölümümüzün anlaşmalı olduğu farklı fakültelerde çift ana dal yapma fırsatını da bulmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümümün yanı sıra aynı anda başka bir bölümden de mezun olarak çift diploma almaya hak kazanabilirler.

Bunların dışında bölümde aktif öğrenimine devam eden öğrencilerimiz, fakültemiz bünyesinde bulunan Medya Merkezi’nin çeşitli birimlerinde gönüllü olarak çalışarak, eğitimini aldıkları dersleri uygulamalı olarak hayata geçirme şansına da sahip olmaktadır. Adı geçen birimde görev alan öğrencilerimiz çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak, çok sayıda ödül de almaktadır. Örneğin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde eğitim alan öğrencilerimizden Rukiye Batak, Zekeriya Eltimur, Kaan Kara, İsmet Şimşek doğrudan Halkla İlişkiler alanı ile ilgili olan ve alanında oldukça prestijli bir yarışma olan 18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödüllerinde “Genç İletişimciler Kategorisi”nde ödüle layık görülerek, bölümümüzü ve fakültemizi gururlandırdılar. Diğer ödül bilgilerine ise ilgili birimin http://medyamerkezi.gumushane.edu.tr/tr/ uzantılı adresinden ulaşılabilir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olan öğrencilerimiz reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, siyasal ve kurumsal danışmanlık şirketlerinde, medya planlama ve satın alma şirketlerinde, sivil toplum örgütlerinde, ajanslarda ve sektördeki tüm şirketlerde; kısacası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında halkla ilişkiler uzmanı, kurumsal iletişim uzmanı, medya ilişkileri uzmanı ve marka yönetici sıfatıyla iş bulma şansına sahip olmaktadır.

Bölüm Sekreteri: Murat Bozbıyık

Öz Değerlendirme Raporu

Akran Değerlendirme Raporu

 

 

  • Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
  • Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
  • Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı
  • Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Gülsüm Çalışır Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü gulsumcalisir@gumushane.edu.tr 2520
Doç. Dr. A. Muhsin Yılmazçoban Halkla İlişkiler Anabilim Dalı myilmazcoban@gumushane.edu.tr 2517
Doç. Dr. Hüseyin Özarslan Halkla İlişkiler Anabilim Dalı ozarslan@gumushane.edu.tr 2460
Doç. Dr. Ersin Diker Halkla İlişkiler Anabilim Dalı ersindiker@gumushane.edu.tr 2151
Öğr. Gör. Fatma Dilek Diker Halkla İlişkiler Anabilim Dalı fddiker@gumushane.edu.tr 2512
Arş. Gör. Tuğçe Aydoğan Kılıç Halkla İlişkiler Anabilim Dalı tugceaydogan@gumushane.edu.tr 2452
Arş. Gör. Fatih Aksoy Halkla İlişkiler Anabilim Dalı fatih.aksoy@gumushane.edu.tr 2451
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Çağlar Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı bayramcaglar@gumushane.edu.tr 2467
Dr. Öğr. Üyesi Kaan Gez Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı kaangez@gumushane.edu.tr 2461
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Günay Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı akifgunay@gumushane.edu.tr 2465
Arş. Gör. Dr. Gülen Sönmez Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı gulen.sonmez@gumushane.edu.tr 2510

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

Misyon

Halkla ilişkiler disiplininin gerektirdiği teorik bilgiyle donanmış, meslek etik ilkelerine uygun hareket eden, kişisel ve kişilerarası iletişimde etkin, çalışma hayatının gerektirdiği bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan yenilikçi,  yaratıcı ve fark yaratan özelliklere sahip iletişim uzmanları yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ortamda halkla ilişkiler alanında öncül kabul edilen; küresel dünyanın gerektirdiği üretken, yenilikçi, öncü ve etik değerleri önemseyen; bilim, toplum ve iş alanına fayda sağlayan bir bölüm olmaktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kalite Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR

Dr. Öğr. Üyesi Ersin DİKER

Dr. Öğr. Üyesi Kaan GEZ

Bölüm Kalite Kurulunun Görevleri ve İşleyişi

Her yarıyıl başlaması ile birlikte, bölüm kalite kurulu toplanır:

Eğitim ve öğretimdeki mevcut durumun saptanır ve bir önceki yıl bölüm kalite kurulu tarafından uygulamaya geçirilmiş faaliyetler incelenir.
Saptanan bulgular üzerinden kalitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için öneriler bölüm kuruluna yazılı olarak sunulur.
Bu öneriler bölüm kurul gündemine alınır ve tartışılır. 
Eğitim-öğretim kalitesini iyileştirecek ve geliştirecek olan öneriler bölüm tarafından uygulamaya geçirilir.

Bölümün Dış Paydaş Seçme Kriteri

Türkiye’de Halkla İlişkiler alanının kuruluş aşamasına katkı sağlayan öncü isimlerin paradigmaları dikkate alınarak, teorik eğitim müfredatı oluşturulmaktadır.

Sektörde öncü kabul edilen ajans, şirket, medya ve kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler faaliyetleri göz önünde bulundurularak, eğitim müfredatının uygulama kısmı oluşturulmaktadır.

Bölüm performans değerlendirme ölçütleri: 

1) Eğitim:Mezunlarının istihdam oranı.

2) Bilimsel Yayın:Personelin nitelikli uluslararası yayın yapma sayısı, yayınların atıf sayıları.

Not:  Bilimsel yayın ve atıflar ile ilgili bilgiler birim faaliyet raporlarında yer almaktadır. 

Bölüm Performans Hedefleri

EXCELL olarak ekli dosyada sunulmuştur.

AKADEMİK

Bölüm akademik personel planlaması

Planlama, ‘Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’ çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Öğretim Üyesi Atanması Kriterleri

Pdf olarak eklenecektir. Dosya içerisinde yer almaktadır.

Akademik personelin mesleki gelişim imkanları

Akademik personelin gelişimi için yurt içi ve yurt dışı programlara (post doktora vb.) katılımı desteklenmektedir.

Halkla İlişkiler alanında özgün çalışmalar ortaya konulması amacıyla personelin yurt içi ve yurt dışı konferans, sempozyum, kongre, seminer vb. katılımı teşvik edilmektedir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM

Bölüm Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından bölüm için gerekli olan puanı almak. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olan öğrenciler bölüme kabul edilmektedir.

Öğrenci mezuniyet koşulları

Halkla İlişkiler alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 

a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 

b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, 

c) Eğitim-öğretim programının özelliklerine göre öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarmasını sağlamak için ilgili yönetim kurulunun uygunluğunu kabul ettiği resmi veya özel sektör kuruluşlarında staj yapmak.

Bölüm Öğrenci Sayıları: 

Toplam: 725 Kadın: 358 Erkek: 367

 

Mezunların istihdam olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunları;

-Kamu kuruluşları ve özel sektörün iletişim ile ilgili departmanlarında görev alma imkanına sahiptir.

- Turizm, eğitim, sağlık, medya gibi hemen hemen her sektörün içerisinde iletişim ihtiyacına cevap verecek pozisyonda çalışma şansı bulmaktadır. 

- İletişim uzmanı, reklam ve halkla ilişkiler sorumlusu, kurumsal iletişim sorumlusu, marka yöneticisi, pazarlama iletişimi koordinatörü gibi unvanları ile çalışabilmektedir.

- Aynı zamanda reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında dijital pazarlama, medya ilişkileri yönetimi, etkinlik yönetimi gibi alanlarda sektöre dışarıdan pazarlama ve tanıtım destek veren birimlerde çalışabilmektedir. 

- Özel sektör dışında kamu kuruluşlarında ve STK’larda da yer alan iletişim birimlerinde çalışma şansı bulabilmektedir.

- 2018 Temmuz ayında alınan karara göre artık bölümümüz mezunları kaymakam da olabilmektedirler.

Bölümde Eğitim Öğretim Süreci

Bölüm Eğitim öğretim müfredatı, her yarıyıl sonunda gözden geçirilmekte ve müfredatta değişiklik önerileri bölüm kurullarında tartışılarak ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim 4 farklı ortamda gerçekleşmektedir. Bunlar:

Sınıf ortamında, alanla ilgili derslerde teorik bilgiler verilmektedir.
Laboratuvar ortamında bilgisayar uygulamaları dersler (Web Yayıncılığı, Grafik Tasarım, İletişim Birimlerinde Uygulamalı İstatistik Teknikleri vb.) verilmektedir.
Medya merkezinde yer alan halkla ilişkiler birimleri ( Ajans, İletişim ve Organizasyon, Sosyal Sorumluluk ve Proje Yönetimi) sayesinde uygulama ortamında teorik alınan dersler gerçekleştirilmektedir.
Teorik ve uygulamalı dersler staj aracılığıyla sektör hayatında deneyimlenmektedir.

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü güncel müfredatı pdf olarak ekli dosyada yer almaktadır.

Program Öğrenme Çıktıları: 

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Konusunda Genel Teorik Bilgiye Sahip Olmak

2 İletişim Donanımı Elde Etmek

3 Hedef Kitle Psikolojisini Analiz Edebilme Yetkinliğine Sahip Olmak

5 İçerisinde Yaşadığı Toplumu Tanımak

6 Bilgi İletişim Teknolojilerini Etkin Kullanmak.

7 İkna Edici İletişim Becerilerine Sahip Olmak

9 Halkla İlişkiler Uygulamalarını Bilmek

10 Halkla İlişkiler Sektörünün İşleyişi Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

Öğrencilere Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri 3 ana başlık altında verilmektedir. Bunlar

a) Ders seçimi

b) Değişim programlarına katılım (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.)

c) Staj

Değişim Programlarına Katılım İmkanları

Değişim programlarına katılmak isteyen öğrenciler Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına Dış İlişkiler Ofisi Üzerinden başvurabilmektedirler.

Bölüm Akademisyenleri Tarafından Yürütülen Birim Danışmanlık Faaliyetleri

Erasmus Koordinatörü: Arş. Gör. Fatih AKSOY

Farabi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÜNAY

Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Bayram ÇAĞLAR

Staj Komisyon Bşk.: Doç. Dr. Gülsüm Çalışır

İletişim ve Organizasyon Birimi: Dr. Öğr. Üyesi Kaaz Gez

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ajansı: Arş. Gör. Tuğçe Aydoğan Kılıç

Sosyal Sorumluluk ve Proje Birimi: Arş. Gör. Fatih Aksoy

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0 2
HIT 105 Siyaset Bilimi 2+0 3
HIT 107 Genel Ekonomi 2+0 3
HIT 109 Sosyoloji 2+0 4
HIT 111 Psikoloji 2+0 4
HİT 101 İletişim Bilimine Giriş 3+0 5
HİT 103 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar 3+0 5
TDB 101 Türk Dili -1 2+0 2
YDB 115 İngilizce -1 3+0 2
BEB 101 Beden Eğitimi -1 2+0 2

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -2 2+0 2
HIT 102 İşletme ve Yönetim 2+0 3
HIT 104 Halkla İlişkiler 3+0 5
HIT 108 Temel Habercilik 3+0 5
HIT 112 Örgütsel İletişim 2+0 4
HIT 114 Sosyal Psikoloji 3+0 4
HIT 116 Pazarlama 2+0 3
TDB 102 Türk Dili -2 2+0 2
YDB 116 İngilizce -2 2+0 2
BEB 102 Beden Eğitimi -2 2+0 2
KRYSEC 102 Kariyer Planlama 1+0 2

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
DOY 201 Dijital Okur-Yazarlık 2+0 3
HIT 205 Araştırma Yöntemleri 2+0 3
HIT 215 Grafik Tasarım -1 1+2 4
HIT 217 Yeni Medya 3+0 4
HIT 219 Web Yayıncılığı -1 2+0 4
HIT 221 Video Çekim Uygulamaları 1+2 4
HIT 223 Temel Fotoğrafçılık 1+2 4
HITSEC 201 İngilizce Çeviri I 2+0 4
HITSEC 205 Kültürlerarası İletişim 2+0 4
HITSEC 207 Görsel İletişim 2+0 4

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
HIT 202 Reklamcılığa Giriş 3+0 5
HIT 212 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2+0 4
HIT 214 Halkla ilişkilerde Video Yapımı 1+2 5
HIT 216 Grafik Tasarım -2 1+2 5
HIT 218 Fotoğrafçılık Uygulamaları 1+2 5
HIT 220 Web Yayıncılığı -2 2+0 2
HITSEC 202 İngilizce Çeviri -2 2+0 4
HITSEC 206 Kültürel Antropoloji 2+0 4
HITSEC 210 Fonetik ve Diksiyon 1+2 4

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
HIT 301 İletişim Kuramları -1 3+0 2
HIT 311 Reklam Stratejileri 3+0 4
HIT 313 Kamuoyu Araştırmaları 2+0 2
HIT 315 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri 1+2 4
HIT 317 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 2+0 2
HIT 319 Halkla İlişkiler Stratejileri 1+2 4
HITSEC 301 Uluslararası İlişkiler 2+0 4
HITSEC 303 Halkla İlişkilerde Sunum Teknikleri 2+0 4
HITSEC 305 Sponsorluk 2+0 4
HITSEC 307 Mesleki İngilizce -1 2+0 4
HITSEC 311 Sosyal Medya 2+0 4
HITSEC 313 İmaj Yönetimi 1+2 4

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
HIT 302 İletişim Kuramları -2 3+0 2
HIT 308 Tüketici Davranışları 3+0 2
HIT 310 Halkla İlişkiler Yazarlığı 3+0 2
HIT 316 Kişilerarası İletişim 2+0 2
HIT 318 İletişim Bilimlerinde Uygul. İstat. Tekn. 1+2 2
HIT 320 Siyasal İletişim 3+0 3
STJ 302 Staj 0+0 5
HITSEC 302 Reklam Yazarlığı 1+2 4
HITSEC 304 Dergi Yayıncılığı 1+2 4
HITSEC 306 Lobicilik Yönetimi 2+0 4
HITSEC 308 Mesleki İngilizce -2 2+0 4
HITSEC 310 Televizyon Haberciliği 1+2 4
HITSEC 312 Sanat ve Estetik 2+0 4
ORTSEC 301 Gönüllülük Çalışmaları 1+2 4

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
HIT 405 Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler 2+0 3
HIT 409 Medya Planlama 3+0 3
HIT 411 Medya Okuryazarlığı 2+0 2
HIT 413 Halkla İlişkiler Kampanyaları 1+2 3
HIT 415 İletişim Hukuku 2+0 3
HITSEC 403 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3+0 4
HITSEC 405 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0 4
HITSEC 407 Siyasal Kampanyalar 3+0 4
HITSEC 409 İngilizce Haber Yazımı -1 3+0 4
HITSEC 413 Marka Yönetimi 2+0 4
HITSEC 415 Medya ve Kamuoyu 2+0 4
HITSEC 417 İletişim ve İkna 2+0 4
HITSEC 419 Girişimcilik ve KOBİ'ler 4+0 4

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
HIT 402 Risk ve Kriz İletişimi 3+0 5
HIT 406 Özel ve Gönüllü Kuruluşlarda Halk. İlişk. 2+0 4
HIT 412 Reklamcılık Uygulamaları 1+2 5
HITSEC 402 Motivasyon Teorileri 3+0 4
HITSEC 404 İnsan Hakları 3+0 4
HITSEC 408 İngilizce Haber Yazımı -2 3+0 4
HITSEC 412 Televizyon Reklamcılığı 1+2 4
HITSEC 414 Sosyal Sorumluluk Kampanya Uygulamaları 1+2 4
HITSEC 416 Halkla İlişkilerde Protokol Kuralları 2+0 4
HITSEC 418 Uluslararası Halkla İlişkiler 3+0 4